2007 – Duuje

 1. Duuje
  Tekstdichter en Componist : Sjohn Smeets en Gian Prince
  Zang : Cyrille Niël
 2. Mèr doe mós toch get
  Tekstdichter en Componist : Thei Wessels
  Zang : Paul-Jean Jessen
 3. Sjuuf
  Tekstdichter en Componist : Marc Verblakt
  Zang : Och Enne
 4. La, la, la
  Tekstdichter en Componist : Reinhard Wind
  Zang : Ron Hunnekens, Debby Dieteren en Miriam Schillengs
 5. Medley “Jaore 70” In ós sjoon Zittesj landj
  Tekstdichter en Componist : Wil Frenken
  Zang : Wil Frenken
 6. Alaaf, gaef mich mèr Zitterd
  Tekstdichter : Wil Wijnands
  Componist : B. van Bunningen en Leo Meyers
  Zang : Michèlle Tummers
 7. Maske, maske
  Tekstdichter en Componist : Math Niël
  Zang : Bart Barrois
 8. Ich weit ’t neit
  Tekstdichter en Componist : Willy Jongen en Thei Breuls
  Zang : Frans Thissen
 9. Kom èns hiej
  Tekstdichter en Componist : Frits Bronneberg
  Zang : Ilse Lubbers
 10. Mit Jozeeke
  Tekstdichter en Componist : Jean Schelberg
  Zang : Ron Hunnekens
 11. Mien mechelke
  Tekstdichter en Componist : Math Niël
  Zang : 4men4women
 12. ‘t Eesjte muulke
  Tekstdichter en Componist : Bert Coenen en Jack Vahsen
  Zang : René Dirkx
 13. Waar ein gelök
  Tekstdichter en Componist : Willy Jongen
  Zang : Fieny en Roy Moerskofski
 14. Dat is noe Zitterd
  Tekstdichter en Componist : Phil Schaeken
  Zang : BS Limbrichterveld