2022 – De Zittesje Geis

  1. De Zittesje Geis
    Tekstdichter en Componist : Sjohn Smeets, Thei Wessels en Guus Steinen
    Zang : Cyrille Niël, Paul-Jean Jessen, Paul Ruigt, Jan van Daal, Maike Frenken, Ron Hunnekens, Karin Colaris, Michelle Tummers, Chrissy Steinen, René en Thierry Dirkx en Max en Lisa Schiffler.